Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego
WWW.FERRI-COSMETOLOGY.PL

 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE
 1. Sklep Internetowy prowadzi Usługodawca Michał Matuszak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą VENUS Michał Matuszak z siedzibą w Kaliszu ul. Legionów 52.
 2. Do korzystania z Sklepu Internetowego przez Użytkownika niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym),
  2. System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym (zalecane),
  3. zainstalowana przeglądarka internetowa (Internet Explorer od wersji 8.0 włącznie, Firefox, Chrome, Opera) lub inna spełniająca współczesne standardy Webowe
  4. włączona obsługa JavaScript
  5. Monitor o rozdzielczości (szerokość) min. 1024px
 3. Użyte w niniejszym regulaminie wyrażenia oznaczają:
  1. Usługodawca lub Sprzedawca - Michał Matuszak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą VENUS Michał Matuszak z siedzibą w Kaliszu ul. Legionów 52,
  2. Użytkownik – podmiot mogący we własnym imieniu zaciągać zobowiązania i nabywać prawa,
  3. Kupujący – Użytkownik, który zaBwarł Umowę Sprzedaży,
  4. Towar – rzecz ruchoma, o której informacje Użytkownik może uzyskać za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
  5. Sklep Internetowy – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę przy pomocy, której Użytkownik może uzyskać informacje dotyczące Towarów oraz dokonać zakupu Towarów,
  6. Umowa Sprzedaży –  umowa sprzedaży zawierana przez Sprzedawcę z Kupującym w momencie doręczenia Kupującemu Potwierdzenia Realizacji Zamówienia
  7. Zamówienie – złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego oświadczenie Użytkownika dotyczące woli zakupu Towarów,
  8. Potwierdzenie Realizacji Zamówienia – potwierdzenie realizacji zamówienia wysłane przez Usługodawcę na serwer poczty elektronicznej Użytkownika (nie stanowi Potwierdzenia Realizacji Zamówienia pierwszy e-mail wysłany na serwer poczty elektronicznej Użytkownika stanowiący potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Użytkownika)
  9. Konsument - osoba fizyczna nabywająca Towar dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
 1. ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY
 1. Sklep Internetowy nie oferuje Towarów. Sklep Internetowy dokonuje zdalnej prezentacji Towarów i ich cen, oraz zaproszenia Użytkowników do zawierania Umów Sprzedaży.
 2. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone na stronach internetowych mają charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd towaru może odbiegać od wyglądu na zdjęciu. Wszystkie Towary oferowane przez Sklep Internetowy stanowią urządzenia profesjonalne, do których użytkowania wymagane jest profesjonalne przygotowanie. Sprzedawca nie prowadzi we własnym zakresie  i nie oferuje szkoleń dotyczących korzystania z zakupionych Towarów.
 3. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
 1. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 1. Korzystanie ze sklepu internetowego odbywa się po uprzednim zrejestrowaniu przez Użytkownika lub bez przeprowadzania rejestracji. Szczegółowa instrukcja dotycząca korzystania ze Sklepu Internetowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Rejestracja Konta jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy o świadczenie usług. Zakończenie korzystania z usługi oraz usunięcie założonego konta następuje poprzez wypowiedzenie umowy o świadczenie usług.
 3. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie usług może ją wypowiedzieć bez podawania przyczyny z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie winno być dokonane na piśmie i przesłane na adres drugiej strony.
 4. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Usług, konto danego Użytkownika przestaje być aktywne i dostępne dla Użytkownika.
 5. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia loginu i hasła osobom trzecim (także na skutek nienależytego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich). W przypadku, gdy osoba trzecia korzystając z loginu i hasła Użytkownika złoży Zamówienie, a na skutek potwierdzenia przez Usługodawcę Zamówienia dojdzie do zawarcia Umowy Sprzedaży, wówczas Umowa Sprzedaży jest zawarta w imieniu i na rzecz Użytkownika.
 6. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Sklepu Internetowego bez przeprowadzania rejestracji umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z momentem złożenia Zamówienia, a wygasa z momentem:
  1. doręczenia Użytkownikowi na serwer poczty elektronicznej informacji o niemożliwości zrealizowania Zamówienia, w szczególności na skutek niedostępności Towarów, albo
  2. wykonania Umowy Sprzedaży przez Strony, albo
  3. w sytuacjach określonych przepisami prawa.
 7. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej świadczenia Usług, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie wysłane na adres Usługodawcy w terminie dziesięciu (10) dni kalendarzowych począwszy od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 8. Usługodawca rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. Warunkiem Potwierdzenia Realizacji Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Usługodawcy. Potwierdzenie Realizacji Zamówienia lub odmowa realizacji Zamówienia zostania wysłane najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia przez Użytkownika.
 9. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z momentem doręczenia na serwer poczty elektronicznej Użytkownika Potwierdzenia Realizacji  Zamówienia.
 10. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z opcji Negocjuj Cenę Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z momentem doręczenia na serwer poczty elektronicznej Użytkownika Potwierdzenia Realizacji  Zamówienia zawierającego rabat od Ceny Towarów wystawionych  w Sklepie Internetowym zaproponowany przez Użytkownika i zatwierdzony przez Sprzedawcę. W przypadku braku potwierdzenia wysokości rabatu przez Sprzedawcę Umowa Sprzedaży nie zostaje zawarta.
 11. W przypadku jedynie częściowej możliwości realizacji Zamówienia Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z momentem doręczenia na serwer poczty elektronicznej Użytkownika Potwierdzenia Realizacji  Zamówienia obejmującego część zamówionych Towarów wysłanego przez Sprzedawcę po uprzednim potwierdzeniu przez Kupującego chęci zakupu jedynie części zamówionych Towarów.
 12. Usługodawca może dokonywać konserwacji lub modernizacji Sklepu Internetowego przy czym jednorazowa przerwa nie może przekraczać 48 godzin. W przypadku uzasadnionych zgłoszeń  Użytkowników Usługodawca w technicznie uzasadnionym terminie będzie usuwał usterki związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego. 
 13. W terminie nie dłuższym niż 30 dni Usługodawca rozpatrzy reklamacje związane z techniczną stroną funkcjonowania Sklepu Internetowego.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
 2. Użytkownik rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, lecz  ich podanie jest niezbędne do założenia konta i do zawarcia Umowy Sprzedaży lub do zawarcia Umowy Sprzedaży bez przeprowadzania rejestracji.
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji Zamówienia i wystawienia faktury lub rachunku za zgodą Użytkownika, przez którą rozumie się dokonanie rejestracji lub złożenie Zamówienia bez dokonania rejestracji. 
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Uprawnienia  Użytkownika w zakresie danych osobowych określa ustawa o ochronie danych osobowych.
 1. PRAWA AUTORSKIE
 1. Strona internetowa Sklepu Internetowego podlega ochronie na podstawie przepisów o prawie autorskim.
 2. Usługodawca na podstawie umowy dotyczącej świadczenia Usług udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Użytkownika z autorskich praw majątkowych do utworów zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu Internetowego, jedynie w celu skorzystania z Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży. Licencja wygasa wraz z ustaniem związania stron umową o świadczenie Usług.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu.  Usługodawca powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Użytkownika (wskazany w danych rejestracyjnych wprowadzonych przez Użytkownika). Użytkownicy i Kupujący będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą  umowy o świadczenie Usług w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia ich powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem _________________________ 2012 r.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu Internetowego www.ferri-cosmetology.pl

 

 

 

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 

 

 

 

 

 

Michał Matuszak

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą

VENUS Michał Matuszak

z siedzibą w Kaliszu (62-800) ul. Legionów 52

 

 

 

Nadawca:

Imię i Nazwisko Konsumenta:         ______________________________________________________________

Adres: ____________________________________________________________________________________

E-mail:   ___________________________________________________________________________________

Telefon: ___________________________________________________________________________________

 

 

Działając w oparciu o pkt. III. 7 regulaminu Sklepu Internetowego oświadczam, iż odstępuję od umowy dotyczącej świadczenia Usług.

 

 

 

 

____________________________________                                         __________________________________

Miejscowość i data                                                                                                        Podpis Konsumenta
Ogólne warunki umowy sprzedaży

 1. DEFINICJE i POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Użyte w niniejszym regulaminie wyrażenia oznaczają:
  1. Usługodawca lub Sprzedawca - Michał Matuszak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą VENUS Michał Matuszak z siedzibą w Kaliszu ul. Legionów 52,
  2. Użytkownik – podmiot mogący we własnym imieniu zaciągać zobowiązania i nabywać prawa,
  3. Kupujący – Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży,
  4. Towar – rzecz ruchoma, o której informacje Użytkownik  może uzyskać za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
  5. Sklep Internetowy – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę przy pomocy, której Użytkownik może uzyskać informacje dotyczące Towarów oraz dokonać zakupu Towarów,
  6. Umowa Sprzedaży –  umowa sprzedaży zawierana przez Sprzedawcę z Kupującym w momencie doręczenia Kupującemu Potwierdzenia Realizacji Zamówienia
  7. Zamówienie – złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego oświadczenie Użytkownika dotyczące woli zakupu Towarów,
  8. Potwierdzenie Realizacji Zamówienia – potwierdzenie realizacji zamówienia wysłane przez Usługodawcę na serwer poczty elektronicznej Użytkownika (nie stanowi Potwierdzenia Realizacji Zamówienia pierwszy e-mail wysłany na serwer poczty elektronicznej Użytkownika stanowiący potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Użytkownika);
  9. Konsument - osoba fizyczna nabywająca Towar dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
 2. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią integralną cześć każdej Umowy Sprzedaży. Ponadto, do Umowy Sprzedaży stosują się w odpowiednim zakresie postanowienia Regulaminu.
 3. Sprzedający może w każdym czasie zmienić treść postanowień Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży publikując ich nową treść na stronach internetowych Sklepu Internetowego oraz określając datę, z którą zmiana wchodzi w życie. Zmienione Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stosuje się do Zamówień złożonych po ich wejściu w życie.
 1. CENA
 1. Ceny Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i stanowią ceny brutto.
 2. Sprzedawca może dokonywać zmiany cen Towarów na Stronie Internetowej. Powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów, co do których Kupujący otrzymał Potwierdzenie Realizacji Zamówienia.
 1. STRONY UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową Towarów.
 2. Potwierdzenie Realizacji Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym .
 3. Własność Towaru, stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży, przechodzi na Kupującego z chwilą uiszczenia Sprzedawcy ceny za Towar. Wszelkie ryzyka związane z posiadaniem Towaru (w tym ryzyko jego utraty lub pogorszenia) przechodzą na Kupującego z chwilą wydania Towaru.
 1. PŁATNOŚĆ
  1. Zapłata ceny przez Kupującego winna nastąpić w terminie 7 dni od dnia otrzymania Potwierdzenia  Realizacji Zamówienia przez Kupującego albo w przypadku wyboru przez Kupującego dostawy za pobraniem w momencie dostawy Towarów Kupującemu.
  2. Zapłata nastąpi na konto bankowe wskazane w Potwierdzeniu Realizacji Zamówienia albo do rąk własnych kuriera w przypadku dostawy za pobraniem.  
 1. WYSYŁKA TOWARU
  1. Sprzedawca dokonuje wysyłki zakupionych Towarów w terminie do 7 dni po wpływie na jego konto bankowe ceny zakupu albo w terminie 7 dni od dnia Potwierdzenia Realizacji Zamówienia w przypadku wyboru przez Kupującego dostawy za pobraniem. 
  2. Dostawa zakupionych Towarów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  3. Dostawa Towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej odbywa się na zasadach uzgodnionych wcześniej przez strony. Poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie są realizowane dostawy za pobraniem.
 1. ODSTĄPIENIE KUPUJĄCEGO OD UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez podania przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie woli na piśmie w terminie 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od dnia Potwierdzenia Realizacji Zamówienia. Powyższe prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie dotyczy Kupujących nie będących Konsumentami, w szczególności osób fizycznych dokonujących zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 2. W razie wykonania przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 3. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie Towaru podczas transportu.
 4. Towar ulega zwrotowi w stanie, w jakim został wydany Konsumentowi.
 5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży.
 1. REKLAMACJE
 1. Wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Powyższe ograniczenie nie dotyczy sprzedaży dokonanej na rzecz Konsumenta. 
 2. Reklamacje Towaru zgłoszone przez Konsumenta na podstawie przepisów ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., 141, poz. 1176 ze zm.) w zakresie niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży albo na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady, rozpatruje Sprzedawca.
 3. Reklamacje Kupującego zgłoszone na podstawie gwarancji jakości rozpatruje Sprzedawca. Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna dołączona do Towaru, w tym termin i zasady rozpatrywania reklamacji.
 4. Towar, będący przedmiotem reklamacji, należy dostarczyć na adres Sprzedawcy.
 5. Do przyjęcia reklamacji przez Sprzedawcę wymagane jest przedłożenie Sprzedawcy dowodu zakupu Towaru oraz ważnej karty gwarancyjnej. 
 6. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi 14 (czternaście) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania reklamowanego Towaru przez Sprzedawcę. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu. W odniesieniu do reklamacji złożonej przez Konsumenta Sprzedawca zobowiązany jest zająć stanowisko co do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni.
 7. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana ze względu np. na jej bezzasadność, brak rachunku, faktury, pisma reklamacyjnego, zostanie odesłany do Kupującego. Sprzedawca może w takiej sytuacji obciążyć kosztami takiej przesyłki Kupującego.

 


Załącznik nr 1 do ogólnych warunków umowy sprzedaży Sklepu Internetowego www.ferri-cosmetology.pl

 

 

 

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 

 

 

 

 

 

Michał Matuszak

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą

VENUS Michał Matuszak

z siedzibą w Kaliszu (62-800) ul. Legionów 52

 

 

 

Nadawca:

Imię i Nazwisko Konsumenta:         ______________________________________________________________

Adres: ____________________________________________________________________________________

E-mail:   ___________________________________________________________________________________

Telefon: ___________________________________________________________________________________

 

 

 

Działając w oparciu o pkt. 6.1 ogólnych warunków umowy sprzedaży oświadczam, iż odstępuję od umowy Sprzedaży zawartej dnia ________________________________________ dotyczącej _______________________________________________________________ .

 

 

 

 

____________________________________                                         __________________________________

Miejscowość i data                                                                                                Podpis Konsumenta

 

BIO-MAS Dystrybutorem Ferri-Cosmetology
09.10.2013
Firma BIO-MAS z Kielc rozpoczęła dystrybucję urządzeń Ferri-Cosmetology. Firma BIO-MAS zajmuje się sprzedażą sprzętu kosmetycznego, oraz ...
AVITAMED.PL Dystrybutorem Ferri-Cosmetology
19.11.2012
AvitaMed.pl dystrybutorem Ferri-Cosmetology Sklep internetowy zajmujący się dystrybucją sprzętu i wyposażenia gabinetów medycznych i salonów kosm...
NOVA BEAUTY Dystrybutorem Ferri-Cosmetology
19.11.2012
NOVA BEAUTY Dystrybutorem Ferri-Cosmetology. Firma Nova Beauty jest nowopowstałą hurtownią  kosmetyczno – fryzjerską, oferującą Państwu nowoczesne...

Skontaktuj się z nami

697 201 835


Marka Ferri Cosmetology
ul. Legionów 52
62-800 Kalisz
e-mail: info@ferri-cosmetology.pl